George Herbert

Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann.
Subscribe to RSS - George Herbert